AKTUALNOŚCI

CZYTAJMY DRAMATY!

Dużo czytasz? Chcesz usłyszeć swój ulubiony tekst dramatyczny na scenie?

Weź udział w konkursie organizowanym przez Teatr Modrzejewskiej w Legnicy! Wystarczy, że znajdziesz dramat, który z jakiegoś powodu bardzo Cię zaintryguje. Jeśli w kilku zdaniach będziesz nas umiał przekonać, czemu akurat ten tekst jest interesujący dla teatru MASZ SZANSĘ WYGRAĆ 2000 zł! Wybrany przez Ciebie dramat może też zostać opracowany i przeczytany na scenie przez aktorów Modrzejewskiej w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu.

 

ZGŁOSZENIA PRZESYŁAJCIE NA ADRES

lub listownie na adres

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy  
Rynek 39
59-220 Legnica

z dopiskiem „Czytajmy Dramaty!”

 

Audiobooki i e-booki do pobrania za darmo na stronach:

http://wolnelektury.pl/katalog/audiobooki/

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu „Czytajmy Dramaty!”, zwanego dalej Konkursem.

2. Konkurs został ustanowiony w celu popularyzacji czytania dramatów oraz zwiększenia zainteresowania sztuką teatru.

3. Organizatorem akcji „Czytajmy Dramaty!” jest Teatr im. Heleny Modrzejewskiej z siedzibą w Legnicy, 59-220, Rynek 39, Instytucja Artystyczna Samorządu Województwa Dolnośląskiego, REGON 390006486, NIP 691 020 53 57, zwany dalej Organizatorem.

4. Konkurs polega na proponowaniu przez uczestników tekstów dramatycznych, które zasługują na publiczną prezentację. Spośród nadesłanych propozycji jury wybierze po jednym tekście na każdą z trzech wybranych tur Konkursu. Każdy wybrany tekst zostanie przedstawiony publiczności w formie dramatyzowanego czytania w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu w dniach 16-18 października 2015 r, 6-8 listopada 2015 r. oraz 27-29 listopada 2015 r.

5. Konkurs odbywa się raz do roku, zgłoszenia przyjmujemy w trzech turach: do 30 września, do 22 października, do 6 listopada.

6. Za wygraną w konkursie przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł.

7. Laureata nagrody wskazuje jury Konkursu, zwane dalej Jury.

8. W skład Jury wchodzą aktorzy Teatru im. Modrzejewskiej w Legnicy.

9. Nagroda przyznawana jest osobie, która zdaniem Jury najciekawiej uzasadni wybór nadesłanego dramatu.

 

ZGŁASZANIE TEKSTÓW DRAMATYCZNYCH

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia (lub osoba, która ukończyła 15 lat – za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna), zwana dalej Uczestnikiem.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) imię i nazwisko Uczestnika,

b) dane kontaktowe Uczestnika: adres, telefon, e-mail,

c) tytuł dramatu, autora, miejsce i rok wydania, numer ISBN lub ISSN książki (w razie zgłoszenia tekstu trudno dostępnego uczestnik proszony jest o podanie źródła – biblioteka, link do strony),

d) uzasadnienie wyboru tekstu (nie krótsze niż 1000 i nie dłuższe niż 3000 znaków).

3. Zgłoszenia należy przysyłać najpóźniej do:

I tura: 30 września 2015 r.

II tura: 22 października 2015 r.

III tura: 6 listopada 2015 r.

na adres:

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy  
Rynek 39
59-220 Legnica

z dopiskiem „Czytajmy Dramaty!”

lub mailowo na adres: czytajmy@teatr.legnica.pl

4. Uczestnik konkursu może nadesłać najwyżej dwie propozycje utworów na każdą z trzech tur konkursu.

 

JURY

1. W skład Jury wchodzą aktorzy Teatru im. H. Modrzejewskiej, którzy przy posiedzeniach, zwykłą większością głosów wyłaniają spośród siebie przewodniczącego. Jury może liczyć od 7 do 18 osób.

2. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Członków Jury obowiązuje zasada zachowania tajności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.

4. Jury, podejmując decyzję o wyborze zwycięskich wypowiedzi, będzie się kierować w szczególności treścią uzasadnienia zgłoszenia wybranego tekstu dramatycznego.

5. Z obrad Jury zostanie sporządzony protokół zawierający dane dotyczące głosowania, podpisany przez sekretarza Jury, którym będzie pracownik Organizatora. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawy ich treści oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na korzystanie przez Organizatora z treści zgłoszeń, w całości lub w części, zarówno z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika, jak i bez takiego oznaczenia, w działalności Organizatora i podmiotów z nim współpracujących, w tym zwłaszcza na publikację w Internecie oraz wszelkich innych mediach.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

4. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany do udostępnienia uczestnikom aktualnie obowiązującego Regulaminu.

W imieniu Organizatora:

Jacek Głomb, dyrektor Teatru im. H. Modrzejewskiej w LegnicyMożliwość komentowania jest wyłączona.