DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.teatrlalek.walbrzych.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2005-08-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18

Strona przeanalizowano i sprawdzono na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1. na poziomie AA (zgodnie z załącznikiem nr 1 do z ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Do sprawdzenia użyto programu:

1. ANDI (Accessible Name and Description Inspector ),

2. https://sitereport.netcraft.com/

3. https://achecker.ca/ WACG 2.0 AAA

4. http://checkers.eiii.eu/

5. https://validator.w3.org/

6. WAVE

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji na stronie za pomocą czytnika ekranu NVDA.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Skróty klawiaturowe:

* Strona nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

* Całość serwisu oparta jest na CSM i stylach CSS.

Treści niedostępne/błędne

* złe kontrasty elementów na stronie

* błędy przy zmianie tekstu

* brak opisu alternatywnego w obrazkach

* błędy w strukturze hierarchii ważności (H1, H2)

* kilka linków nie zawiera treści ani tytułu.

Urządzenia mobilne

* Strona nie jest w pełni przystosowana do urządzeń mobilnych

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-20

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony
internetowej prosimy o kontakt
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Brzechwy 16,
tel. 74 666 73 42, teatr@teatrlalek.walbrzych.pl , administrator@teatrlalek.walbrzych.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

* zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

* zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

* wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

żądanie musi zawierać:

* dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

* wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

* wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do RzecznikaPraw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
email: biurorzecznika@brpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Teatru :

od Al. Wyzwolenia (śródmieście) na wysokości szkół II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 28 – skrót w ul. Mikołaja Kopernika i dalej: pierwszy skręt w prawo w ul. Jana Brzechwy.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami:

utrudniony dostęp do budynków Teatru (z dużą i małą sceną) ze względu na pionowe bariery architektoniczne (schody) przy wejściach, zarówno od strony ul. Jana Brzechwy, jak i ul. Mikołaja Kopernika.

Zaplecze sanitarne:

Toalety (WC) przy obu scenach nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Miejsca parkingowe:

Przy wejściu do Teatru od strony ul. J. Brzechwy znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.

Pozostałe osoby mogą skorzystać z parkingu płatnego wzdłuż ulic: Jana Brzechwy i M. Kopernika w dni robocze i wolnego od opłat w dni wolne od pracy.

DOSTĘP ALTERNATYWNY:

Teatr w sytuacjach
szczególnych może zapewnić fizyczne wsparcie innej osoby (np. osobie na wózku
inwalidzkim, słabowidzącej) po uprzednim
zgłoszeniu takiego zapotrzebowania na nr tel. 74 666 73 40 w dni
robocze, w godz. 9.00-15.00, e-mail:
kontakt@teatrlalek.walbrzych.pl