III Festiwal małych Prapremier

 

III Festiwal małych Prapremier to jedyny na teatralnej mapie Polski festiwal, prezentujący wyłącznie prapremierowe spektakle teatrów dla dzieci i młodzieży. Głównym założeniem Festiwalu jest otwarcie się na młodego widza oraz integracja z nim poprzez prezentację spektakli, uczestnictwo w podinscenizowanych czytaniach dramaturgicznych oraz warsztatach teatralnych prowadzonych przez wykwalifikowanych pedagogów teatru oraz dramaturgów. Ważnym elementem Festiwalu będą pospektaklowe dyskusje panelowe z udziałem twórców i publiczności, które mają w znaczny sposób przyczynić się do integracji środowiska teatralnego z widzami, pobudzać do interesujących poszukiwań repertuarowych oraz innowacyjnych rozwiązań inscenizacyjnych.

III FmP dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017 oraz Gminy Wałbrzych.

 

 

REGULAMIN

III Festiwalu małych Prapremier

17 – 22 września 2017

 

1. Organizator Festiwalu:

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

ul. M. Buczka 16, 58 – 300 Wałbrzych

Dyrektorem Festiwalu małych Prapremier jest Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

2. Termin i miejsce Festiwalu:

Festiwal jest imprezą cykliczną, odbywającą się co dwa lata. III edycja odbędzie
się w dniach 17 – 22 września 2017 roku. Przy czym organizator zastrzega sobie prawo skrócenia tego terminu do 21 września 2017. Spektakle prapremierowe będą prezentowane na scenie TLiA w Wałbrzychu oraz w innych salach i przestrzeniach miejskich na terenie Wałbrzycha wg ustalonego harmonogramu.

3. Cele Festiwalu:

– prezentacja oraz promocja najciekawszych spektakli prapremierowych dla dzieci
i młodzieży, które są wynikiem twórczych poszukiwań w sferze teatru szeroko rozumianej animacji

– promocja nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży oraz tekstów, które nigdy nie były wystawiane na scenie

– prezentacja nowych nurtów w teatrze dla dzieci i młodzieży

– konfrontacja realizacji teatralnych dla młodego widza

– stworzenie forum wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących teatru dla dzieci i młodzieży pomiędzy twórcami, krytykami teatralnymi, przedstawicielami szkół teatralnych i publicznością.

4. Warunki uczestnictwa

Festiwal jest przeglądem ogólnopolskim, w którym prawo uczestnictwa mają teatry instytucjonalne i nieinstytucjonalne. Do konkursu mogą zostać zgłoszone spektakle, których prapremiera odbyła się po 20 maja 2015. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest nadesłanie do dnia 26 maja 2017 roku:

– karty zgłoszenia (wypełnionej oddzielnie dla każdego proponowanego spektaklu)

– płyty DVD z pełnym zapisem zgłaszanego spektaklu

– materiałów promocyjnych (program, plakat)

– starannie wybranych i nadających się do druku fotografii (minimum 6) zgłaszanego spektaklu

– informacji o spektaklu i teatrze

– recenzji spektaklu

Wszystkie materiały zostaną wykorzystane w programie festiwalowym.

5. Kwalifikacja spektakli festiwalowych:

Dyrektor Festiwalu powołuje 3-osobową Komisję Kwalifikacyjną, która wraz z nim dokona wyboru spektakli do prezentacji konkursowych. Do dnia 16 czerwca 2017 roku organizator poinformują teatry o wynikach kwalifikacji.

6. Jury i nagrody:

Dyrektor Festiwalu zaprasza do oceny prapremierowych spektakli dwa grona jurorów:

a) jury dziecięce – składające się z uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, które przyzna nagrodę w kategorii „najlepsze przedstawienie”

b) jury profesjonalne – powoływane przez Dyrektora Festiwalu.

Jury przyzna następujące nagrody:

– Grand Prix – za najlepsze przedstawienie

– za tekst / adaptację tekstu

– za reżyserię

– za scenografię

– za muzykę

– za kreacje aktorskie („najlepszą rolę kobiecą” oraz „najlepszą rolę męską”)

Ogólna kwota nagród wynosi 14. 000 zł i może ulec zwiększeniu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w ostatnim dniu Festiwalu. Zespoły uczestniczące w III Festiwalu małych Prapremier otrzymają dyplomy uczestnictwa.

7. Imprezy towarzyszące

Podczas Festiwalu przewiduje się prezentację spektakli pozakonkursowych, zainscenizowane czytania nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz spotkania i dyskusje panelowe z udziałem twórców, teoretyków i publiczności.

8. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu:

– zakwaterowanie (w tym 3 noclegi)

– wyżywienie (śniadania i obiadokolacje)

– honorarium za przedstawienie ustalone w porozumieniu z zaproszonymi teatrami po zakończeniu kwalifikacji

– pomoc techniczną i niezbędne warunki do prezentacji przedstawień

– opiekę organizacyjną

– materiały promocyjne.

9. Zobowiązania uczestników Festiwalu:

Teatry biorące udział w Festiwalu są zobowiązane do:

– przyjazdu na własny koszt

– zagrania podczas Festiwalu jednego spektaklu (organizatorzy mogą poprosić o drugą prezentację)

– wyrażenia zgody na dokonanie rejestracji spektaklu bądź jego fragmentów w celach dokumentacyjnych

– wyrażenia zgody na bezpłatne zamieszczenie materiałów informacyjno – promocyjnych
w mediach i festiwalowych publikacjach

– uregulowania we własnym zakresie należności z tytułu praw autorskich.

10. Postanowienia dodatkowe:

Wypełnione i podpisane przez teatry karty zgłoszeń są wyrazem akceptacji regulaminu i warunków udziału w Festiwalu. Zespół, który zgłosi udział w Festiwalu, otrzyma do dnia 16 czerwca 2017 r. zawiadomienie o wynikach kwalifikacji.

11. Kontakt:

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

ul. M. Buczka 16, 58 – 300 Wałbrzych

tel. 533 300 423

e-mail: maleprapremiery@teatrlalek.walbrzych.pl

 

[do pobrania: _KARTA ZGŁOSZENIA]

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.