AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

Wałbrzych: Remont elewacji z termoizolacją zespołu budynków Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu


Numer ogłoszenia: 263130 – 2013;

data zamieszczenia: 05.07.2013

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 106247 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, ul. Buczka 16, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 0-74 6667342 (43), faks 0-74 6667342.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji z termoizolacją zespołu budynków Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem prace związane z remontem elewacji budynków z dociepleniem ścian zewnętrznych – bez ingerencji w pozostałe elementy konstrukcyjne budynku, to znaczy remont wszystkich zewnętrznych ścian budynków Teatru poprzez wykonanie od strony zewnętrznej warstwy izolacji termicznej z nową wyprawą tynkarską, w nowej kolorystyce. Przewidziano także naprawę pokrycia papowego (z dociepleniem styropapa), wymianę obróbek blacharskich murów ogniowych i okapów, tynków kominów i instalacji odgromowej oraz demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych. Ponadto przewidziano również montaż oświetlenia zewnętrznego. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia wynika ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz dokumentacji projektowej, załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.31.61.00-6, 45.26.25.21-9, 45.44.21.20-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane Sp.z o.o, ul. Ludowa 60, 58-304 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 337560,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 315448,21
  • Oferta z najniższą ceną: 238617,23 / Oferta z najwyższą ceną: 315448,21
  • Waluta: PLN.

 Możliwość komentowania jest wyłączona.