AKTUALNOŚCI

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zatrudni pracownika na stanowisko: księgowej/księgowego

Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni pracownika na stanowisko: księgowej/księgowego

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Umowa: pierwsza umowa na okres próbny

Rozpoczęcie pracy: 01 stycznia 2022 roku

Wymagania:

 1. spełnienie jednego z poniższych warunków w zakresie wykształcenia i doświadczenia:
 2. ukończone ekonomiczne jednolite studia o kierunku: finanse i rachunkowość oraz posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 3. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna (kierunek: finanse i rachunkowość) i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 4. niekaralność;
 5. mile widziane doświadczenie w prowadzeniu księgowości i finansów instytucji kultury;
 6. znajomość aktualnych regulacji ZUS, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz znajomości polskiej ustawy o rachunkowości; sprawozdawczości finansowej;
 7. umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych; mile wdziana znajomość programu SOFTAR;
 8. rzetelność, sumienność, uczciwość, zaangażowanie i odpowiedzialność;
 9. wysokie standardy etyczne;
 10. inicjatywa w działaniu i rozwiązywaniu potencjalnych problemów;
 11. zdolności organizacyjne, myślenie strategiczne i otwartość na zmiany;
 12. umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem;
 13. umiejętność budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi.

 

 1. Zakres czynności:
 2. dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 3. prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
 4. przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych,
 5. współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS),
 6. przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
 7. potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 8. prowadzenie kasy głównej Teatru,
 9. gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 10. bieżące monitorowanie zmian w regulacjach prawnych.
 11. Współpraca z Główną Księgową w zakresie:
 12. opracowywania planów i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 13. przygotowywania planów finansowych,
 14. sporządzania sprawozdawczości podatkowej i statystycznej;

 

Oferujemy:

 1. pracę w Teatrze z wieloletnią tradycją
 2. pracę w ciekawym, twórczym środowisku
 3. stabilne warunki zatrudnienia

 

Warunki aplikowania:

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • prosimy również o przygotowanie do wglądu dokumentów poświadczających kwalifikacje (kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, zdobyte wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)

 

 

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Wymagane dokumenty, aplikację należy składać na adres mailowy: teatr@teatrlalek.walbrzych.pl w postaci zaszyfrowanej  (hasło należy podać innym kanałem informacji) lub w siedzibie Teatru ul. Jana Brzechwy 16 w Wałbrzychu w terminie do 30.11.2021r. W temacie wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać swoje imię, nazwisko oraz nazwę stanowiska.

Osoba do kontaktu: Sylwia Raźna – Mazur tel.: 74/666-73-42.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.                        

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Teatr lalki i Aktora w Wałbrzychu, Jana Brzechwy 16, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 666 73 42.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest kontakt w siedzibie administratora lub pod adresem mailowym: iod@teatrlalek.walbrzych.pl, tel. 601822371.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanym lub dostarczonym dokumencie aplikacyjnym zawierającym oświadczenia, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani aplikację lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym zgodnym celu, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 4. w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie 22¹ Kodeksu Pracy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji,
 6. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą mieli pracownicy upoważnieni przez administratora danych osobowych, innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 Możliwość komentowania jest wyłączona.