AKTUALNOŚCI

TLiA zatrudni aktorkę i aktora

PROPONUJEMY:

 • zatrudnienie od 15 marca 2020 + minimum kolejne dwa sezony artystyczne
 • możliwość realizacji dyplomu (dot. studentów ostatniego roku studiów aktorskich)
 • pracę w zgranym i przyjaznym zespole aktorskim
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • wszechstronną możliwość poznania środowiska artystyczno-teatralnego
 • udział w polskich i międzynarodowych festiwalach teatralnych

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe (lub ostatni rok studiów) na kierunku „aktor – lalkarz” (absolwenci/ studenci AST filia we Wrocławiu lub AT filia w Białymstoku)
 • wiek: do 30 roku życia
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność śpiewu

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowiskach proszone są o składanie CV (+ portfolio)
w Sekretariacie Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu:

Termin przyjmowania CV upływa 10 lutego 2020 r.   

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ZBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Teatr lalki i Aktora w Wałbrzychu, ul. Jana Brzechwy 16, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 666 73 42.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest kontakt w siedzibie administratora lub pod adresem mailowym: e-mail: iod@teatrlalek.walbrzych.pl, tel. 601822371. 
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanym lub dostarczonym dokumencie aplikacyjnym zawierającym oświadczenia, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani aplikację lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym zgodnym celu, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 4. a) w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie 22¹ Kodeksu Pracy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji,
 6. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą mieli pracownicy upoważnieni przez administratora danych osobowych, innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

9.             W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.Możliwość komentowania jest wyłączona.