AKTUALNOŚCI

UWAGA! POSZUKUJEMY AKTORA!!!

UWAGA! POSZUKUJEMY AKTORA!!!

Jeżeli jesteś absolwentem lub studentem ostatniego roku na kierunku „aktor – lalkarz” ( AST Filia we Wrocławiu lub AT Filia w Białymstoku) i poszukujesz pracy w zgranym i przyjaznym zespole aktorskim, a do tego lubisz śpiewać, to czekamy na CIEBIE!

Proponujemy:

  • zatrudnienie od 1 sierpnia 2022
  • możliwość realizacji dyplomu (dot. studentów ostatniego roku studiów aktorskich)
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • wszechstronną możliwość poznania środowiska artystyczno-teatralnego
  • udział w polskich i międzynarodowych festiwalach teatralnych

Wymagane dokumenty, aplikację należy składać na adres mailowy: teatr@teatrlalek.walbrzych.pl w postaci zaszyfrowanej (hasło należy podać innym kanałem informacji) lub w siedzibie Teatru ul. Jana Brzechwy 16 w Wałbrzychu w terminie do 15.06.2022r. W temacie wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać swoje imię, nazwisko oraz nazwę stanowiska.

Osoba do kontaktu: Daria Ostrowska tel.: 74/666-73-42.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

//////////////////////////////////////

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ZBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Teatr lalki i Aktora w Wałbrzychu. ul. Jana Brzechwy 16, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 666 73 42

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest kontakt w siedzibie administratora lub pod adresem mailowym: e-mail: iod@teatrlalek.walbrzych.pl , tel. 601822371

3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanym lub dostarczonym dokumencie aplikacyjnym zawierającym oświadczenia, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani aplikację lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

a) w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie art. 22¹ Kodeksu Pracy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego,

5. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą mieli pracownicy upoważnieni przez administratora danych osobowych, innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.Możliwość komentowania jest wyłączona.